top of page
Image by UX Gun
brushed painted golden line

השירותים שלנו

1. מעיצוב התפיסה ועד ליכולת - TOP DOWN

מעצבים תפיסה מערכתית עד להמלצה על פיתוח יכולות נדרשות, עבור החיים בסביבה בטחונית מורכבת.​

שאלות לדוגמה

 • כיצד נלחם בעתיד?

 • כיצד נגן על הכוחות?

 • איך תיראה מערכת ניהול כוח אדם?

 • כיצד נתמוך עבודה בעומס קוגניטיבי גבוה?

 • כיצד ננהל את הרום הקרוב לקרקע?

 • כיצד נחשוף אויב?

 • מהי מנהיגות בסביבה מורכבת וכיצד היא נבנית?

תוצרים לדוגמה

 • מסמך תפיסתי מסוגים שונים

 • מתודלוגיה להמשך פיתוח התפיסות המקבילות בעניין

 • מסמך הכוונת יכולות לאור התפיסה: סקירת היכולות הנדרשות עד להוצאת מסמכי אפיון לפורייקטים טכנולוגיים עתידיים

עיצוב תפיסה עד ליכולת

2. מיכולת לפתרון השלם - BOTTOM UP

 • מתן כלי עבודה מתודי על מנת לאפשר בחינה, שילוב והטמעה של יכולת חדשה.

 • בחינת יעילות ומועילות של יכולות קיימות ומתפתחות

שאלות לדוגמה

 • איך יכולת מסוימת תשפיע על הסביבה?

 • מהי מערכת השליטה הנדרשת לגורם מסויים בתוך מערכת שלימה?

 • כיצד תהליך מסוים משפיע על מערכת שלימה, ואיך נכון לנהלו?

boston dynamics robot

תוצרים לדוגמה

 • תפיסה מעודכנת ובתוכה היכולת המסוימת שנבחנה

 • יצירת תרחיש לבדיקת החלופות לשילוב המערכת

 • איפיון ניסוי מעבדה וניסוי שטח

 • ליווי הניסוי והצגת מסקנות

 • כתיבת מסמך תנאים ופתרונות לשילוב המערכות

 • המלצה על המשך פיתוח ושילוב היכולות בסביבה

יכולת לפתרון שלם
Image by Chuanchai Pundej

3. הלכה למעשה - הטמעה, כתיבת תורות וטכניקות

כתיבה של תורה ונהלי עבודה לכלל הרמות - מהאמצעי הבודד ועד לנהלי פעילות קבוצתית – צוות ומעלה - כולל הפקת מארזי הדרכה עבורם.

תוצרים לדוגמה

 • כתיבת הוראות עבודה עבור אמצעי מסוים

 • כתיבת הוראות ותורה עבור פעילות קבוצתית בסביבה בטחונית מורכבת

 • כתיבת תכנית ניסוי

 • קיום ניסוי כולל בקרה וכתיבת דוח מסכם

 • תכנון ויישום תכנית הטמעה - הנגשה והטמעת של התוצרים

כתיבת תורות

4. מחקר בטחוני תומך

השירותים של פרקטיקל ת'יאורי עומדים כולם על רגל מחקרית. הידע שלנו, והנגישות לעולם המחקר הביטחוני – חוקרים ומשאבי מחקר – הוא רחב, ואנחנו מסוגלים לתת מענה לפער ידע שהלקוח מעוניין לגשר עליו. מעבר לזה המחקר תכליתו להביא לפעולה על בסיס לקחים, כדי ללמוד מניסיונם של אחרים.​

גיבוש צוותי חשיבה, לצורך מחקר עומק של נושאים בעלי חשיבות.

 

 • היסטוריה צבאית ולקחיה הרלבנטיים

 • מחקר עכשווי דוגמת אוקראינה

 • מחקר עומק לסוגייה נבחרת - השתנות ארגונים ביטחוניים לאור...

 • יצירת קהילת מחקר מגוונת בנושא מסוים

 • ניהול פורומי מחקר ע"פ שאלות בסוגיות תפיסתיות / מקצועיות רחבות

תוצרים לדוגמה

 • מחקר הכולל המלצות

 • סדנאות מחקר בנושא מסוים

 • ימי העמקה מקצועיים

 • יצירת צוות חוקר קבוע שינוהל על ידי חברת פרקטיקל ובהנחיית הלקוח

מחקר
bottom of page